Αρχική Σελίδα

Yπηρεσίες Ευφυούς Γεωργίας για τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας της καλλιέργειας του επιτραπέζιου σταφυλιού.

Ευφυής Γεωργία
στην Αμπελουργία

Το Στάφυλος είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το Υπομέτρο 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», στο πλαίσιο της Δράσης 2 «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των επιχειρησιακών ομάδων για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» (Κωδικός Έργου: Μ16ΣΥΝ2-00333). Η συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Βασικός σκοπός του έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος ευφυούς γεωργίας με χρήση τεχνολογιών αιχμής.

1

Στο πλαίσιο του έργου Στάφυλος θα αξιοποιηθεί ένα σύνολο πληροφοριών σε καινοτόμες εφαρμογές ευφυούς γεωργίας. Τα δεδομένα που θα προκύψουν, κυρίως, από την εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών και τις επιτόπιες καταγραφές, θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση του αμπελώνα.

Υποστηρικτική υπηρεσία προς διάθεση στους γεωπόνους των συνεταιρισμών και τους παραγωγούς

2

Μέσω των ολοκληρωμένων μοντέλων που θα αναπτυχθούν για την πρόγνωση καιρού, την ορθολογική άρδευση και τη βελτιστοποίηση της λίπανσης και της φυτοπροστασίας, θα υποστηρίζεται η δημιουργία εξειδικευμένων συμβουλών για τη διαχείριση των εισροών και των καλλιεργητικών πρακτικών στους αμπελώνες, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής και ποικιλίας.

Μείωση κόστους παραγωγής και βελτίωση ποιότητας σταφυλιού

3

Η ορθολογική διαχείριση των εισροών (φυτοφάρμακα, λιπάσματα και νερό) στοχεύει στη μείωση του κόστους της καλλιέργειας τόσο του επιτραπέζιου όσο και του οινοποιήσιμου σταφυλιού. Παράλληλα, αποσκοπεί στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, με ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, αλλά και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της καλλιέργειας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΣΠΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο